ترموود مازند چوب آریا

ترموود مازند چوب آریا

ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه از ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺗﺎﯾﮕﺎ ﺑﺮداﺷﺖ، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﺑﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﻮن ﺑﺮش، ﭼﻮب ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﻣﻮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮاي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد . ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺣﺪاث ﺷﺪه داراي ﻓﻦ آوري روز دﻧﯿﺎ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮدﮐﺎر و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭼﻮب )ﺳﻮزﻧﯽ و ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ( ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ و ﺑﺎ اﻧﻮاع داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف و ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن در ) ﻧﻤﺎ، دﯾﻮار، ﺳﻮﻧﺎ، ﮐﻒ، ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺳﺘﺨﺮ، ﺟﮑﻮزي، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي و آﻻﭼﯿﻖ، ﺳﺘﻮن و درب و ﭘﻨﺠﺮه ( ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد، ﻓﺮآوري، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

با ما در واتس آپ صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم